ADWOKAT MARCIN KOWALCZYK

Kancelaria adwokacka Kielce

Bonus advocatus est efficax advocatus – Dobry adwokat to skuteczny adwokat

ADWOKAT MARCIN KOWALCZYK

Kancelaria adwokacka Kielce

Bonus advocatus est efficax advocatus – Dobry adwokat to skuteczny adwokat

Witam na stronie
mojej kancelarii

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocy prawnej w zakresie wybranych kategorii spraw, prowadzonych przeze mnie zgodnie z moją specjalizacją zawodową.

W ramach świadczonych usług prawnych gwarantuję zachowanie najwyższego poziomu jakości pracy i standardów etycznych.

Wszystkie obowiązki merytoryczne w zakresie prowadzonych przeze spraw realizuję osobiście, bez współudziału i pośrednictwa osób trzecich. Dla zapewnienia najwyższej skuteczności i efektywności działania, pozostaję w stałych relacjach zawodowych z innymi adwokatami działającymi na terenie Polski oraz poza jej granicami, nadto korzystam ze wsparcia eksperckiego podmiotów z pokrewnych wymiarowi sprawiedliwości dziedzin (rzeczoznawców majątkowych, biegłych różnych specjalności, lekarzy i psychologów).

Udostępniam każdemu Klientowi Kancelarii bezpośredni kontakt do mnie dla zapewnienia efektywności i satysfakcji ze współpracy. Od pierwszych czynności w sprawie ustalam indywidualnie z każdym Klientem odpowiednie formy bezpośredniej komunikacji ze mną dla zapewnienia niezwłocznej reakcji na zmieniające się okoliczności sprawy, w tym dynamikę procesów sądowych.

Stosuję przejrzysty system wynagradzania, określając jego wysokość w chwili nawiązania współpracy przy uwzględnieniu postulatów każdego Klienta co do formy płatności. Na żadnym etapie współpracy nie modyfikuję wysokości umówionego honorarium, jak również ustalonej formy zapłaty, niezależnie od czasy trwania procesu, ilości czynności w sprawie czy też stopnia jej skomplikowania, zapewniając tym samym niezmienność poczynionych na wstępie współpracy wzajemnych ustaleń.

Każdego Klienta Kancelarii traktuję indywidualnie, doceniając okazane mi zaufanie niezbędne dla nawiązania współpracy i zapewnienia skuteczności działania. Wyrażam przekonanie, że wyłącznie osobisty kontakt z Klientem na każdym etapie współpracy może zapewnić działania zgodne z intencjami i oczekiwaniami Klienta, wyróżnić jego sprawę na tle innych spraw tego samego rodzaju.

Moja Kancelaria pozostaje otwarta dla każdego Klienta po uprzednim uzgodnieniu termin spotkania zarówno w zakresie bezpośredniej konsultacji ze mną, jak również dostępu do informacji o aktualnym stanie sprawy, czynnościach dotychczas podjętych oraz dalszych zamierzeniach procesowych i pozaprocesowych.

W celu wzajemnego poznania się oraz uszczegółowienia oferty i zasad współpracy, zapraszam do osobistego kontaktu ze mną.

Witam na stronie
mojej kancelarii

Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocy prawnej w zakresie wybranych kategorii spraw, prowadzonych przeze mnie zgodnie z moją specjalizacją zawodową.

W ramach świadczonych usług prawnych gwarantuję zachowanie najwyższego poziomu jakości pracy
i standardów etycznych.

Wszystkie obowiązki merytoryczne w zakresie prowadzonych przeze spraw realizuję osobiście, bez współudziału i pośrednictwa osób trzecich. Dla zapewnienia najwyższej skuteczności i efektywności działania, pozostaję w stałych relacjach zawodowych
z innymi adwokatami działającymi na terenie Polski oraz poza jej granicami, nadto korzystam ze wsparcia eksperckiego podmiotów z pokrewnych wymiarowi sprawiedliwości dziedzin (rzeczoznawców majątkowych, biegłych różnych specjalności, lekarzy
i psychologów).

Udostępniam każdemu Klientowi Kancelarii bezpośredni kontakt do mnie dla zapewnienia efektywności i satysfakcji ze współpracy. Od pierwszych czynności w sprawie ustalam indywidualnie z każdym Klientem odpowiednie formy bezpośredniej komunikacji ze mną dla zapewnienia niezwłocznej reakcji na zmieniające się okoliczności sprawy, w tym dynamikę procesów sądowych.

Stosuję przejrzysty system wynagradzania, określając jego wysokość w chwili nawiązania współpracy przy uwzględnieniu postulatów każdego Klienta co do formy płatności. Na żadnym etapie współpracy nie modyfikuję wysokości umówionego honorarium, jak również ustalonej formy zapłaty, niezależnie od czasy trwania procesu, ilości czynności w sprawie czy też stopnia jej skomplikowania, zapewniając tym samym niezmienność poczynionych na wstępie współpracy wzajemnych ustaleń.

Każdego Klienta Kancelarii traktuję indywidualnie, doceniając okazane mi zaufanie niezbędne dla nawiązania współpracy i zapewnienia skuteczności działania. Wyrażam przekonanie, że wyłącznie osobisty kontakt z Klientem na każdym etapie współpracy może zapewnić działania zgodne z intencjami i oczekiwaniami Klienta, wyróżnić jego sprawę na tle innych spraw tego samego rodzaju.

Moja Kancelaria pozostaje otwarta dla każdego Klienta po uprzednim uzgodnieniu termin spotkania zarówno w zakresie bezpośredniej konsultacji ze mną, jak również dostępu do informacji o aktualnym stanie sprawy, czynnościach dotychczas podjętych oraz dalszych zamierzeniach procesowych i pozaprocesowych.

W celu wzajemnego poznania się oraz uszczegółowienia oferty i zasad współpracy, zapraszam do osobistego kontaktu ze mną.

zapoznaj się

z ofertą mojej kancerii

Sprawy karne Kielce

sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń i karnego wykonawczego, m.in. prowadzenie obrony podejrzanego, oskarżonego oraz obwinionego w procesie karnym – na każdym etapie postępowania, w tym na etapie postępowania przygotowawczego, ze szczególnych uwzględnieniem wypadków drogowych, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadania/wytwarzania/udzielania narkotyków, oszustw i innych spraw karnych gospodarczych,

występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela subsydiarnego,

prowadzenie obrony skazanego na etapie postępowania wykonawczego (np. sprawy o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego),

sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania),

reprezentowanie klientów w sprawach roszczeń o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

cywilne

Sprawy Cywilne Kielce

sporządzanie projektów umów (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane),

udział w negocjacjach oraz mediacjach,

prawo nieruchomości, w szczególności postępowania dotyczące stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami,

sprawy eksmisyjne, o ochronę własności i posiadania, sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

sprawy z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, nieważność testamentu).

Sprawy Rodzinne Kielce

sprawy rodzinne i małżeńskie, m.in: o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,

sprawy o zapłatę alimentów (na rzecz dzieci oraz małżonka),

sprawy o pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem,

sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków po orzeczeniu rozwodu, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną,

sprawy o przysposobienie, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,

sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy Gospodarcze Kielce

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw;

reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami gospodarczymi;

sporządzenia projektów umów gospodarczych.

Rozwody Kielce

prowadzenie sprawy o rozwód przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz innymi sądami na terenie Polski;

konsultacje osobiste oraz zdalne (online) w sprawach rozwodowych i okołorozwodowych, dotyczących uregulowania sytuacji opiekuńczo - wychowawczej małoletnich dzieci oraz podziału majątku wspólnego;

przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych w sprawach o rozwód, w tym również pomoc w uzyskaniu dokumentów z właściwego urzędu stanu cywilnego bądź innych organów z siedzibą w Kielcach dla osób przebywających za granicą;

sporządzanie pozwów w sprawach o rozwód oraz innego rodzaju pism w sprawach rozwodowych;

udział w sprawach sądowych w sprawach o rozwód w Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz innych sądach na terenie Polski.

Odszkodowania Kielce

reprezentowanie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach innego rodzaju (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody osobowe, szkody majątkowe) zaistniałych na terenie Kielc oraz innych miejscowości przed towarzystwami ubezpieczeniowymi;

reprezentowanie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz w wypadkach innego rodzaju (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody osobowe, szkody majątkowe) zaistniałych na terenie Kielc oraz innych miejscowości przed sądami wszystkich instancji;

pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt sądowych i prokuratorskich,

dochodzenie świadczeń tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych wskutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku lub śmierci osoby najbliższej,

zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego, zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrównanie utraconego dochodu, koszty opieki osób trzecich, zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,

zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty).

Wypadki drogowe Kielce

obrona przed organami ścigania oraz sądami wszystkich instancji w sprawach o wypadki drogowe;

udział we wszystkich czynnościach procesowych od chwili zatrzymania sprawcy wypadku drogowego do prawomocnego zakończenia postępowania;

analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych przy współpracy z ekspertami z tego zakresu;

pośrednictwo w sporządzaniu prywatnych opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych;

reprezentowanie przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz sądami wszystkich instancji poszkodowanych oraz rodzin ofiar zmarłych w wypadkach drogowych.

zapoznaj się

z ofertą mojej kancerii

Sprawy karne Kielce

sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń i karnego wykonawczego, m.in. prowadzenie obrony podejrzanego, oskarżonego oraz obwinionego w procesie karnym – na każdym etapie postępowania, w tym na etapie postępowania przygotowawczego, ze szczególnych uwzględnieniem wypadków drogowych, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadania/wytwarzania/udzielania narkotyków, oszustw i innych spraw karnych gospodarczych,

występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela subsydiarnego,

prowadzenie obrony skazanego na etapie postępowania wykonawczego (np. sprawy o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego),

sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych (np. zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania),

reprezentowanie klientów w sprawach roszczeń o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

cywilne

Sprawy Cywilne Kielce

sporządzanie projektów umów (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane),

udział w negocjacjach oraz mediacjach,

prawo nieruchomości, w szczególności postępowania dotyczące stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami,

sprawy eksmisyjne, o ochronę własności
i posiadania, sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

sprawy z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, nieważność testamentu).

Sprawy Rodzinne Kielce

sprawy rodzinne i małżeńskie, m.in:
o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,

sprawy o zapłatę alimentów
(na rzecz dzieci oraz małżonka),

sprawy o pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem,

sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków po orzeczeniu rozwodu, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną,

sprawy o przysposobienie, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,

sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Sprawy Gospodarcze Kielce

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw;

reprezentowanie przedsiębiorców
w postępowaniach przed sądami gospodarczymi;

sporządzenia projektów umów gospodarczych.

Rozwody Kielce

prowadzenie sprawy o rozwód przed Sądem Okręgowym w Kielcach oraz innymi sądami na terenie Polski;

konsultacje osobiste oraz zdalne (online)
w sprawach rozwodowych
i okołorozwodowych, dotyczących uregulowania sytuacji opiekuńczo
- wychowawczej małoletnich dzieci
oraz podziału majątku wspólnego;

przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych w sprawach o rozwód, w tym również pomoc w uzyskaniu dokumentów
z właściwego urzędu stanu cywilnego bądź innych organów z siedzibą w Kielcach dla osób przebywających za granicą;

sporządzanie pozwów w sprawach
o rozwód oraz innego rodzaju pism
w sprawach rozwodowych;

udział w sprawach sądowych w sprawach o rozwód w Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz innych sądach na terenie Polski.

Odszkodowania Kielce

reprezentowanie poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych oraz
w wypadkach innego rodzaju (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody osobowe, szkody majątkowe) zaistniałych na terenie Kielc oraz innych miejscowości przed towarzystwami ubezpieczeniowymi;

reprezentowanie poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych oraz
w wypadkach innego rodzaju (wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody osobowe, szkody majątkowe) zaistniałych na terenie Kielc oraz innych miejscowości przed sądami wszystkich instancji;

pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt sądowych i prokuratorskich,

dochodzenie świadczeń tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych wskutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku lub śmierci osoby najbliższej,

zwrot kosztów leczenia szpitalnego
i pozaszpitalnego, zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrównanie utraconego dochodu, koszty opieki osób trzecich, zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem,
jak również odwiedzin osób bliskich,

zwrot wszelkich kosztów związanych
z wypadkiem, tj. kosztów związanych
z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty).

Wypadki drogowe Kielce

obrona przed organami ścigania oraz sądami wszystkich instancji w sprawach
o wypadki drogowe;

udział we wszystkich czynnościach procesowych od chwili zatrzymania sprawcy wypadku drogowego do prawomocnego zakończenia postępowania;

analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych przy współpracy z ekspertami
z tego zakresu;

pośrednictwo w sporządzaniu prywatnych opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych;

reprezentowanie przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz sądami wszystkich instancji poszkodowanych oraz rodzin ofiar zmarłych w wypadkach drogowych.

Umów się
ma konsultacje online

Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną

tel.+48 664 159 145

Umów się
ma konsultacje online

Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną

tel.+48 664 159 145