mk_BRĄŻ

Kancelaria oferuje świadczenie profesjonalnych usług prawniczych na najwyższym poziomie, przestrzegając standardów w odniesieniu do kompetencji prawniczej, zarządzania dokumentami i zachowania poufności prowadzonych spraw.

Fundamentalne zasady, na których oparta jest działalność Kancelarii, to: profesjonalizm, rzetelność oraz uczciwość we wszelkich przejawach i obszarach podejmowanych aktywności.

Świadczenie usług prawnych poprzedzone zostaje zawsze poznaniem specyfiki działalności Klienta oraz zrozumieniem Jego oczekiwań i potrzeb, co pozwala na wybór najbardziej praktycznych rozwiązań w danej sytuacji.

ZAKRES USŁUG

01_phone

PRAWO CYWILNE I RODZINNE

sporządzanie projektów wszelkiego rodzaju umów (listy intencyjne, porozumienia, umowy nazwane, umowy nienazwane), negocjacje, prawo nieruchomości, w szczególności postępowania dotyczące stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, sprawy eksmisyjne, o ochronę własności i posiadania, sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, sprawy z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, nieważność testamentu), sprawy rodzinne i małżeńskie, m.in: o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty (na rzecz dzieci oraz małżonka), pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków po orzeczeniu rozwodu, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną, przysposobienie, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.

02_phone

PRAWO GOSPODARCZE

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw, rejestracja spółek prawa handlowego, doradztwo w zakresie bieżących spraw korporacyjnych, przygotowanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wspólników, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek, łączenia i przekształcenia spółek, reprezentowanie spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi.

 

03_phone

PRAWO KARNE

sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń i karnego wykonawczego, m.in. prowadzenie obrony podejrzanego, oskarżonego oraz obwinionego w procesie karnym – na każdym etapie postępowania, w tym na etapie postępowania przygotowawczego, występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela subsydiarnego, prowadzenie obrony skazanego na etapie postępowania wykonawczego (np. sprawy o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego), sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania), reprezentowanie klientów w sprawach roszczeń o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

04_phone

ODSZKODOWANIA

wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody osobowe, szkody majątkowe, błędy lekarskie, pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt sądowych i prokuratorskich, dochodzenie świadczeń tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu cierpień fizycznych i psychicznych wskutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku lub śmierci osoby najbliższej, zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego, zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrównanie utraconego dochodu, koszty opieki osób trzecich, zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty).

ZAUFALI NAM:

Start typing and press Enter to search